Opetustoiminta > Tanssiopinnot

 

OPETUKSEN RAKENNE NURMIJÄRVEN TANSSIOPISTOSSA

Nurmijärven tanssiopistossa voi suorittaa taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaisia opintoja. Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Yleisessä oppimäärässä suoritetaan opintokokonaisuuksia. Yleisen ja laajan linjan oppilaita voi olla samoilla tanssitunneilla. Oppilaan linja määräytyy tuntivalintojen mukaan. Linjan vaihto kesken opintojen on mahdollinen.

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua tanssin jatko-opintoihin. Opetus tukee oppilaan kasvua, luovuutta ja taitoja. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Laajan oppimäärän pääaineet ovat baletti, nykytanssi ja jazz. Sivuaineet valitaan myös näistä aineista. Perusopintovaiheessa opintosuorituksia kertyy vain pää- ja sivuaineista (myös showsta jazzin oheisaineena, mikäli pääaine on nykytanssi), syventävissä opinnoissa myös valinnaisaineista, jotka ovat katulajeja (esim. street ja voguing)

Valmentava luokka (nyky/baletti 7v ja Laurien 1. vuosi)

Laajan oppimäärän ensimmäiseksi opintoja kerryttäväksi vuodeksi lasketaan valmentava luokka (7v tytöt, 7v pojat eli Laurit-ryhmän 1. vuosi).

Perusopinnot 1.-2. vuosi (nykytanssi, baletti)

Perusopinnot alkavat nyky  1- ja /tai baletti 1-tunneilla, pojilla on mahdollisuus jatkaa edelleen Laurien ryhmässä.  Laajan oppimäärän pääaineet ovat nykytanssi / jazz tai baletti. Ensimmäiset kaksi vuotta riittää, kun käyt kerran viikossa nykytanssitunnilla (nyky 1 ja nyky 2) tai balettitunnilla (baletti 1 ja baletti 2). Toki voit halutessasi ottaa molempien lajien tunnit. Uutena mahdollisuutena ottaa enemmän tunteja. Hieman vanhempana laajan oppimäärän aloittaville voidaan laatia yksilöllinen opintosuunnitelma.

Perusopinnot 3.-5. vuosi (pää- ja sivuaineet nykytanssi, baletti, jazz)

Kolmantena vuotena viikkotuntimäärä pääaineen osalta on vähintään 2 tuntia/viikko. Tämän lisäksi suosittelemme laajan oppimäärän opiskelijoille kolmatta (tai useampaa) viikkotuntia perustuntien lisäksi (nykytanssi, jazz tai baletti). Tässä vaiheessa otettu lisätunti/tunnit kerryttävät opintoja siten, että oppilaan on mahdollista saada perusopintojen päättötodistus 5. opiskeluvuoden päätteeksi. Toki on myös mahdollista suorittaa laajaa oppimäärää omaan tahtiin.

Tunteja voi ottaa muistakin opiston tarjoamista lajeista, mutta vain nykytanssi, baletti ja jazz (show) kartuttavat opintosuorituksia perusopinnoissa. (Poikkeus: Pojat – Simeonit - voivat valita pääaineen lisäksi muut viikkotunnit opiston lajitarjonnasta.)

Laajan oppimäärän perusopinnot kestävät pääsääntöisesti 5-6 vuotta, jonka jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen, johon kuuluu sanallinen arvio. Vaadittu opintojen laajuus on vähintään 500 x 45 min. (Yhteen lukuvuoteen lasketaan sisältyvän 35 opetusviikkoa.)  Jos aikaa ja intoa riittää, oppilas voi tämän jälkeen jatkaa syventävissä opinnoissa tai siirtyä yleiseen oppimäärään.

Syventävät opinnot (pää- ja sivuaineet: baletti, nykytanssi, showjazz, valinnaisaineet: street, voguing, breikki)

Syventävissä opinnoissa viikkotuntien määrä on vähintään 4 (2x pääaine+ 1x sivuaine +1x valinnaisaine TAI 2x pääaine+ 2x sivuaine). Syventäviä opintoja suorittavilla lukukausimaksu on enintään € 430,-.

Syventävien opintojen loppupuolella tehdään päättötyö, joka on oma koreografia. Syventävät opinnot kestävät 4-6 vuotta. Vaadittu opintojen laajuus on vähintään 700x45 min (yhteen lukuvuoteen lasketaan sisältyvän 35 opetusviikkoa). Syventävien opintojen opintosuoritukset ylittävät tavallisesti minimivaatimukset huomattavasti. Opintojen päätteeksi oppilas saa syventävien opintojen päättötodistuksen, joka on samalla koko laajan oppimäärän päättötodistus. Todistuksessa on sanallinen arvio ja numeroarviointi sekä päättötyöstä että syventävistä opinnoista.

Laajan oppimäärän erikoiskoulutusohjelma

Erikoiskoulutusluokkien oppilaat (Nykytanssi: Mikrot, Minit, Midit, Semit, Prot. Baletti: Gruppo Piccplo, Gruppo Allegro, Gruppo Adagio) suorittavat laajaa oppimäärää, mutta pakollisia tunteja on enemmän. Erikoiskoulutukseen haetaan pääsykokeen kautta. NTO:ssa on n. 50 ek-oppilasta.

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Tavoitteet

Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokeman tanssin ja liikunnan iloa. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssiharrastusta. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisua, sekä tutustuvat muun muassa tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan.

Opintojen rakenne

Yleisessä oppimäärässä opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta. Oppilas voi valita tanssilajikseen minkä tahansa tarjoamistamme tanssityyleistä ja edetä siinä (tai useammassa lajissa) opetussuunnitelman mukaan. Yksi opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden pituisesta opintojaksosta. Esim. street-tunti kerran viikossa lukuvuoden ajan muodostaa yhden opintokokonaisuuden. Oppilas voi myös käydä useammalla viikkotunnilla ja näin suorittaa enemmän kuin yhden opintokokonaisuuden lukuvuodessa. Esim. yhdistelmä street + nyky + show kartuttaa kolme opintokokonaisuutta lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuuksia voi kerätä yhden lajin opiskelusta tai useista eri lajeista. Suoritetuksi opintokokonaisuudeksi voi myös liittää lastentanssiopinnot (vain yksi opintokokonaisuus). Musiikkiopistossa, kuvataidekoulussa tai teatteri-ilmaisussa suoritettuja hyväksyttäviä taiteen perusopetuksen opintoja voi myös liittää osaksi tanssin yleisen oppimäärän suorituksia.

Todistus

Yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei ole numero- tai sanallista arviointia. Oppimäärän suorittamiseen vaaditaan 10 opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia voi olla enemmänkin. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistus annetaan opintojen päättyessä Nurmijärven tanssiopistossa tai pyydettäessä heti 10 opintokokonaisuuden tultua suoritetuksi.

 

.Taiteen perusopetuksen rakenne kaaviona

powered by eMedia