Tutustu alla tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan.

Tulostettava versio löytyy tästä (pdf).

1. Nurmijärven tanssiopiston perustehtävä ja tarkoitus

Nurmijärven tanssiopisto vastaa tanssin taiteen perusopetuksesta Nurmijärvellä. Opetus on tavoitteellista ja yksilöllisistä lähtökohdista etenevää. Opisto tarjoaa hyvän ja kehittävän harrastuksen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tavoitteena on luoda perustaa lasten ja nuorten kasvulle eheiksi ja hyvinvoiviksi aikuisiksi. Toiminnan toteuttamiseksi opisto järjestää laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Opinnot antavat oppilaille taide-elämyksiä ja – kokemuksia sekä opintojen laajuudesta riippuen tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä hakeutua tanssin ammattiopintoihin.

Opisto edistää toiminnallaan alueen kulttuurielämää ja taiteidenvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä perusopetuksen ja päiväkotien kanssa.

2. Arvot ja oppimiskäsitys

Hyvinvointi ja myönteisyys. Nurmijärven tanssiopisto on hyväntuulinen ja monipuolinen oppilaitos, jossa opetuksen perustana on käsitys ihmisistä tasa-arvoisina yksilöinä. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli toimivat jatkuvassa yhteydessä. Myönteiset tunnekokemukset ja uutta luova toiminta edistävät oppimista.

Yksilöllinen kehitys. Opetus huomioi yksilöllisiä eroja ja tukee oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Tanssiopisto on avoin tanssista kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Jokainen oppilas saa tasonsa ja ikänsä mukaista opetusta, joka ohjaa oppilasta luovuuteen sekä tietojen ja taitojen karttumiseen.

Aktiivinen oppiminen. Oppilasta kannustetaan toimimaan aktiivisesti oman oppimisen edistämiseksi. Uskomme ihmisen jatkuvaan kykyyn oppia ja kehittää itseään. Oppilaita tuetaan elinikäiseen oppimiseen sekä yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden arvostamiseen.

Taiteidenvälisyys. Toiminta laajentaa oppilaan taidekäsitystä sekä kannustaa yhteistyöhön muiden taiteenlajien kanssa.

Oppimisympäristö

Oppilaitos toimii Nurmijärven kunnassa. Toiminnan keskuspaikka on Klaukkala. Opetusta tarjotaan resurssien mukaan myös kunnan muissa taajamissa. Tanssinopetuksessa käytettävät tilat ovat asianmukaiset, siistit ja turvalliset.  Opettajilla on käytössään opetukseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit.

Oppimisympäristö tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, innostaa oppimiseen sekä antaa virikkeitä ja onnistumisen kokemuksia. Tunneilla vallitsee myönteinen, rohkaiseva ja avoin ilmapiiri, josta ovat vastuussa kaikki tunnille osallistuvat. Turvallinen oppimisympäristö kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Yhteistyö huoltajien, kunnan, ympäröivän kulttuurielämän ja sekä muiden taideoppilaitosten kanssa on tärkeä osa Nurmijärven tanssiopiston toimintaa.

Sähköisten oppimisympäristöjen avulla pyritään kehittämään ja monipuolistamaan oppimisympäristöjä. Sähköiset oppimisympäristöt tarjoavat oppimateriaaleja ja palveluja, joita pystytään hyödyntämään opiskelussa. Sähköiset oppimisympäristöt ovat kehittelyvaiheessa ja niitä luodaan resurssien mukaan.

3. Työtavat – Toimintakulttuuri

Opistossa arvostetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä. Aidon kohtaamisen sekä välittävän ja kunnioittavan vuorovaikutuksen avulla tuetaan oppimista ja luodaan hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen, erilaisuuden hyväksymiseen, itseilmaisuun, osallisuuteen sekä arvostamaan toisten mielipiteitä. Kohtelias, huomaavainen käytös ja siivo puhetapa edesauttavat kaikkien viihtymistä tanssiopiston tiloissa ja toiminnoissa. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

Opettaja tukee oppilaan oppimista ottamalla huomioon yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisen kautta. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omaa oppimistaan ja häntä kannustetaan vaikuttamaan siihen. Tarvittaessa hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus on tilanteesta riippuen ryhmä- tai yksilöopetusta.

Nurmijärven tanssiopistossa tavoitteena on jatkuva pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittäminen, jossa olennaista on opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta noudatetaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

4. Opetuksen tarjonta, opetusjärjestelyt, oppilaaksi ottaminen ja tuetut oppilaspaikat

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja heidät jaetaan iän ja taitotason mukaisiin opetusryhmiin. Opetustuntien pituus (30 – 90 minuuttia) määräytyy oppilaiden iän ja oppiaineen vaatimusten mukaisesti. Opistossa jo opiskelevilla on etusija seuraavan lukuvuoden oppilaspaikkoihin kulloinkin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Oppilailla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Nurmijärven tanssiopistossa varhaisiän opinnoista aina aikuisiän opintoihin saakka. Muualla tanssinopetusta saaneet oppilaat pyritään sijoittamaan tasonsa mukaisiin ryhmiin, mikäli niissä on tilaa.

Tanssiopiston lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Nurmijärven tanssiopisto pyrkii noudattamaan kunnan koulujen lukuvuosirytmiä. Syysloma ja talviloma ovat samalla viikolla kuin Nurmijärven peruskouluissa. Opetusta ei anneta arkipyhinä. Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa. Lisäksi opetusta voidaan antaa kesä- ja tiiviskursseilla sekä oppituntien ulkopuolella ylimääräisissä harjoituksissa.

Tuettujen oppilaspaikkojen määrän päättää vuosittain tanssiopiston hallitus. Tuetut oppilaspaikat tulevat hakuun lukuvuoden alussa. Myös erityisryhmille voidaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa järjestää opetusta.

5. Yhteistyö

5.1 Yhteistyö huoltajien kanssa

Opiston ja kodin välisenä yhdyssiteenä toimivat mm. tiedotteet, avoimien ovien tunnit, vanhempien vartit sekä keskustelut vanhempien kanssa. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa tunneilta. Vanhempien kiinnostus lapsensa tanssiopintoihin vahvistaa oppilaan sitoutumista harrastukseen ja tukee hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. Vanhempia kannustetaan osallistumaan näytöksiin ja muihin tanssiopiston tapahtumiin ja he ovat tervetulleita osallistumaan tanssiopiston kannatusyhdistyksen toimintaan.

5.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Tanssiopisto tekee opetus- ja produktioyhteistyötä Nurmijärven musiikkiopiston ja Nurmijärven Opiston sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteistyö Nurmijärven peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden kanssa on tärkeä osa opiston toimintaa. Kuntaan ja valtioon pidetään yllä aktiivisesti hyviä suhteita ja tanssiopisto tiedottaa näille tahoille säännöllisesti toiminnastaan ja tarpeistaan. Opisto on Suomen tanssioppilaitosten liiton jäsen. Henkilökunta osallistuu eri tahojen järjestämään koulutukseen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Keski-Uudenmaan tanssioppilaitokset tekevät alueyhteistyötä tarpeiden ja resurssien mukaan.

5.3 Nurmijärven tanssiopiston ja Nurmijärven musiikkiopiston yhteistyö

Tanssin ja musiikin opetuksen yhteistyöllä on vahvat perinteet Nurmijärvellä alkaen 1990-luvulta. Perinteitä halutaan jatkaa myös uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan. Erikokoiset tuotannot ovat osa molempien opistojen pedagogiikkaa.

6. Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen ja niihin osallistuminen

Nurmijärven tanssiopisto tuottaa vuosittain erilaisia tanssiesityksiä ja -tapahtumia. Osa esityksistä toteutetaan omin voimin ja osa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus esiintyä vähintään kerran vuodessa. Opiston nuorempien kohdalla katsotaan vuosittain, mikä ikätaso esiintyy oppilasnäytöksissä Monikossa (pääsääntöisesti kaikki yli neljävuotiaat esiintyvät oppilasnäytöksissä). Esityksiä suunniteltaessa pyritään huomioimaan eri tanssilajien harrastajat ja erilaiset yleisöt. Osallistumme myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

7. Kansainvälinen toiminta

Alan kansainvälistä kehitystä seurataan ja yhteistyötä sekä kontakteja pyritään jatkuvasti kehittämään. Tanssiopistolla on edustus DaCi ry:n (Dance and The Child International) Suomen hallituksessa. Tanssiopiston oppilaat osallistuvat kansainvälisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan kansainvälistä osaamista kehitetään kursseilla, koulutustilaisuuksissa ja tanssialan tapahtumissa resurssien mukaan.

8.Opinnoissa siirtyminen ja opintojen hyväksi lukeminen

Siirtyminen yleisestä oppimäärästä laajaan oppimäärän tai päinvastoin on mahdollinen. Nämä tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa (esim. musiikki, kuvataide) suoritettuja hyväksyttäviä opintoja voi myös liittää osaksi tanssin yleisen oppimäärän suorituksia. Tanssiopistossa suoritettuja opintoja voi vastaavasti liittää osaksi toisen taiteen perusopetusoppilaitoksen suorituksia. Suorituksia voi käyttää kartuttamaan vain yhden oppilaitoksen opintokokonaisuuksia. Esim. jos tanssioppilas haluaa tanssin opintokokonaisuuksia merkittävän musiikin todistukseen, hän ei voi käyttää samaa suoritusta tanssin puolella.

 

9. Opintojen yleiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on oppimisen, tanssin ja liikunnan ilon sekä luovan ajattelun edistäminen. Opintojen myötä oppilas oppii kiinnittämään huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapaan. Oppilas saa tukea tanssissa tarvittavien valmiuksien omaksumisessa omista henkilökohtaisista ja kulttuurisista lähtökohdistaan käsin.

10. Opintojen laajuus ja rakenne

Opetuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä luovan toiminnan kautta. Opintojen myötä oppilas oppii toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Opetus kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin ja muun taiteen tapahtumiin ja esityksiin, niin esiintyjänä kuin myös kuulijana ja katsojana. Opetus avartaa oppilaan käsitystä tanssin monimuotoisuudesta taiteena.

10.1 Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia.

(1 oppitunti on 45 min).

Nurmijärven tanssiopistossa yleisen oppimäärän opinnot voi aloittaa 10-vuotiaana ja oppilas voi valita yhden tai useamman lajin. Opinnot koostuvat yhteisistä ja teemaopinnoista:

 • yhteiset opinnot: 300 tuntia = n. 6 opintokokonaisuutta

(sisältää mahdollisia hyväksilukuja varhaiskasvatuksen opinnoista)

 • teemaopinnot: 200 tuntia = n. 4 opintokokonaisuutta

10.2 Opintojen rakenne

 • Opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta.
 • Oppilas voi valita tanssilajikseen minkä tahansa tarjoamistamme tanssityyleistä.
 • Yksi opintokokonaisuus muodostuu yhden lukuvuoden (tai vastaavan tuntimäärän) pituisesta opintojaksosta. Esim. street-tunti kerran viikossa lukuvuoden ajan muodostaa yhden opintokokonaisuuden.
 • Oppilas voi myös käydä useammalla viikkotunnilla ja näin suorittaa enemmän kuin yhden opintokokonaisuuden / lukuvuosi.
 • Yhteiset opinnot koostuvat n. 6 opintokokonaisuudesta.
 • Teemaopinnot koostuvat n. 4 opintokokonaisuudesta.
 • Tanssiopinnot voivat koostua saman lajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Opintokokonaisuuksia tai niiden osia voi suorittaa myös mahdollisilla tanssiopiston järjestämillä kursseilla.
 • Vähintään yhden lukuvuoden kestäneet varhaisiän opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden.

11. Opetuksen kuvaus

11.1 Varhaisiän opinnot

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen

kehittäminen. Opinnoissa luodaan pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten. Leikinomaisen ja luovan toiminnan avulla lapsen itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Varhaisiän tanssiopinnoissa korostuu kokemuksellinen oppiminen. Kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen omassa ryhmässään, vanhempien varteissa, avoimissa ovissa sekä erilaisissa esiintymistiloissa ja –tilanteissa. Nurmijärven tanssiopistossa varhaisiän tanssikasvatuksen tunteja ovat lastentanssitunnit.

11.2. Yhteiset opinnot

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on tanssin perustaitojen kehittäminen. Yhteisiä opintoja suoritetaan lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla oppilaan oman kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan. Yhteiset opinnot koostuvat noin kuudesta opintokokonaisuudesta (esimerkiksi 1 x nykytanssi/vko 6 lukuvuotta = 6 opintokokonaisuutta tai 2 x street/vko 3 lukuvuotta = 6 opintokokonaisuutta)

11.3 Teemaopinnot

Tanssin teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen ja valmiuksien laajentaminen. Teemaopinnot koostuvat noin neljästä opintokokonaisuudesta.

Teemaopintoja suoritetaan lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla oppilaan oman kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan. Teemaopinnoissa voi valita opintokokonaisuuksia myös muista taiteen perusopetusta antavista oppilaitoksista (esim. musiikki, kuvataide). Tanssiopistossa suoritettuja opintoja voi vastaavasti liittää osaksi toisen taiteen perusopetusoppilaitoksen suorituksia. Suorituksia voi käyttää kartuttamaan vain yhden oppilaitoksen opintokokonaisuuksia. Esimerkiksi, jos tanssioppilas haluaa tanssin opintokokonaisuuksia merkittävän musiikin todistukseen, hän ei voi käyttää samaa suoritusta tanssin puolella uudelleen.

11.4 Aikuisiän opinnot

Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määriteltyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetusta järjestettäessä otetaan kuitenkin huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitoon ja parantamiseen, ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen ja uusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona.

12. Tavoitteet

12.1 Varhaisiän tanssikasvatus

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

 • saa myönteisiä kokemuksia tanssista ja liikkumisesta
 • oppii suhtautumaan omaan kehoonsa myönteisesti
 • ymmärtää, että jokaisen keho on yksilöllinen

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii toimimaan ryhmässä
 • oppii toimimaan yksilö-, pari- ja ryhmätehtävissä
 • oppii kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan toimintaympäristöään
 • saa tilaisuuksia tutustua erilaisiin tanssin muotoihin ja lajeihin sekä niiden kulttuuriseen taustaan

Lajiosaaminen / Taito ja taide

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii hahmottamaan omaa kehoa ja sen liikemahdollisuuksia
 • oppii fyysis-motorisia taitoja
 • oppii tanssin liikesanastoa
 • oppii liikkumaan musiikin tahdissa
 • oppii kuuntelemaan musiikkia ja tunnistamaan perusrytmin
 • oppii ilmaisemaan itseään tanssin keinoin
 • tutustuu tanssin tapakulttuuriin
 • tutustuu luovaan työskentelyyn, improvisaatioon ja oman liikkeen tuottamiseen
 • saa kokemuksia eri taidelajeista osana tanssia: musiikki, kuvataide, sanataide, sirkus

Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

 • saa kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista: pienet tuntiesiintymiset, tanssiopiston näytökset ja muut mahdolliset tapahtumat
 • harjaantuu toimimaan esiintymistilanteissa
 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään tanssin keinoin yleisön edessä

Oppimisen alueet

-        tanssi

-        sosiaaliset taidot

-        fyysis-motorinen kehitys

-        perusliikuntataidot ja kehotuntemus

-        ilmaisu

-        musiikki

-        taiteidenvälisyys

 

12.2 Yhteiset opinnot

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii löytämään tanssin ja liikkumisen ilon
 • oppii suhtautumaan omaan kehoonsa myönteisesti ja oppii ymmärtämään muuttuvan kehon ominaisuuksia
 • oppii hyödyntämään oman kehon mahdollisuuksia tanssiessaan ja oppii käyttämään kehoaan optimaalisesti
 • oppii havainnoimaan levon ja palautumisen tärkeyttä osana oppimista
 • oppii ymmärtämään, että jokaisen keho on yksilöllinen

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan toimintaympäristöään
 • oppii toimimaan rakentavasti ryhmän jäsenenä
 • oppii tuomaan ryhmätyöskentelyyn oman panoksensa
 • oppii arvostamaan ja kunnioittamaan toisten yksilöllisyyttä ja näkemyksiä
 • oppii ymmärtämään tanssin monimuotoisuutta ja saa tilaisuuksia tutustua eri tanssin lajeihin sekä niiden kulttuuriseen taustaan

Lajiosaaminen / Taito ja taide

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii kehittämään fyysis-motorisia taitojaan monipuolisesti
 • oppii laajentamaan liikkeellistä ja ilmaisullista sanastoaan
 • tutustuu valitsemaansa tanssilajiin ja sen kulttuuriseen taustaan
 • tutustuu tanssiin taidemuotona muiden taiteiden joukossa
 • tutustuu improvisaatioon ja oman liikkeen tuottamiseen
 • saa kokemuksia esiintymisestä ja oppii itseilmaisua tanssin keinoin

Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

 • harjaantuu toimimaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja -ympäristöissä
 • ottaa vastuun omasta osuudestaan esityskokonaisuudessa
 • osaa valmistautua esiintymistilanteisiin
 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään tanssin keinoin yleisön edessä

 

12.3 Teemaopinnot

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

 • kehittää kehon fyysisiä ominaisuuksia ja ymmärrystään kehon toimintatavoista eri tavoin
 • oppii tunnistamaan tanssin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välisen yhteyden
 • oppii kiinnittämään huomiota terveelliseen elämäntapaan

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että oppilas

 • harjaantuu tanssimaan erilaisissa kokoonpanoissa
 • osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän toimintaan
 • oppii vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta
 • saa tilaisuuksia tutustua itselleen uusiin tanssin lajeihin
 • osallistuu mahdollisuuksien mukaan tanssiesitykseen myös katsojana ja harjoittelee keskustelemaan tanssista

Lajiosaaminen / Taito ja taide

Tavoitteena on, että oppilas

 • laajentaa fyysis-motorisia taitojaan
 • saa kokemuksia esiintymistä erilaisissa tilanteissa
 • kehittää omaa kehollista, liikkeellistä ja taiteellista ilmaisua
 • saa erilaisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita

Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

 • harjaantuu toimimaan erilaisissa esiintymistilanteissa
 • ottaa vastuun omasta osuudestaan esityskokonaisuudessa
 • osaa valmistautua esiintymistilanteisiin
 • osaa ilmaista itseään tanssin keinoin yleisön edessä
 • kehittää kokonaisvaltaista ilmaisuaan

13. Oppilasarviointi ja arvioinnin tehtävä

Arviointi on vuorovaikutuksellista, jatkuvaa ja luonteeltaan kannustavaa sekä oppimista edistävää. Arvioinnin tarkoituksena on rohkaista oppilasta pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen.  Arviointi kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen ominaisuuksiinsa. Arviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja opettamista.

 • Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilasta erityisesti tanssi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.
 • Lisäksi arviointi tuottaa opettajalle tietoa siitä, miten opetusta tulisi jatkossa suunnata.
 • Kaikki arviointi ja palaute annetaan myönteisessä, tulevaisuuteen suuntaavassa ja opiskelua motivoivassa hengessä.

Arvioinnin kohteet

 • hyvinvointi ja kehollisuus
 • vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
 • lajiosaaminen/taito ja taide

Arvioinnin menetelminä käytetään mm.

 • tunneilla annettavaa palautetta
 • oppilaan itsearviointia
 • vertaisarviointia

14. Todistus

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

Yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numero- tai sanallista arviointia. Yleisen oppimäärän suorittamiseen vaaditaan 10 opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia voi olla enemmänkin. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Päättötodistus annetaan opintojen päättyessä Nurmijärven tanssiopistossa tai pyydettäessä 10 opintokokonaisuuden tultua suoritetuksi. Oppilas voi myös halutessaan pyytää matrikkeliotteen siihen asti suorittamistaan opintokokonaisuuksista.

Jos oppilas on saanut yleisen oppimäärän päättötodistuksen ja aloittaa sen jälkeen laajan oppimäärän mukaiset opinnot, todistukseen merkityt suoritukset tarkistetaan tapauskohtaisesti. Opintoja voidaan mahdollisesti hyväksilukea uudelleen laajan oppimäärän suorituksina, mikäli ne vastaavat laajan oppimäärän perusopintoja. Laajan oppimäärän perusopinnoissa tulee olla opintoja nykytanssista ja/tai baletista.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja syntymäaika
 • opiskeluaika vuosina
 • oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
 • maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta
 • merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti

  Todistus kirjoitetaan Suomen Tanssioppilaitosten Liiton hyväksymälle todistuslomakkeelle.
powered by eMedia