Tutustu alla tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan.

Tulostettava versio löytyy tästä (pdf).

1. Nurmijärven tanssiopiston perustehtävä ja tarkoitus

Nurmijärven tanssiopisto vastaa tanssin taiteen perusopetuksesta Nurmijärvellä. Opetus on tavoitteellista ja yksilöllisistä lähtökohdista etenevää. Opisto tarjoaa hyvän ja kehittävän harrastuksen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tavoitteena on luoda perustaa lasten ja nuorten kasvulle eheiksi ja hyvinvoiviksi aikuisiksi. Toiminnan toteuttamiseksi opisto järjestää laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Opinnot antavat oppilaille taide-elämyksiä ja -kokemuksia sekä opintojen laajuudesta riippuen tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä hakeutua tanssin ammattiopintoihin.

Opisto edistää toiminnallaan alueen kulttuurielämää ja taiteidenvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä perusopetuksen ja päiväkotien kanssa.

2. Arvot ja oppimiskäsitys

Hyvinvointi ja myönteisyys. Nurmijärven tanssiopisto on hyväntuulinen ja monipuolinen oppilaitos, jossa opetuksen perustana on käsitys ihmisistä tasa-arvoisina yksilöinä. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli toimivat jatkuvassa yhteydessä. Myönteiset tunnekokemukset ja uutta luova toiminta edistävät oppimista.

Yksilöllinen kehitys. Opetus huomioi yksilöllisiä eroja ja tukee oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Tanssiopisto on avoin tanssista kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Jokainen oppilas saa tasonsa ja ikänsä mukaista opetusta, joka ohjaa oppilasta luovuuteen sekä tietojen ja taitojen karttumiseen.

Aktiivinen oppiminen. Oppilasta kannustetaan toimimaan aktiivisesti oman oppimisen edistämiseksi. Uskomme ihmisen jatkuvaan kykyyn oppia ja kehittää itseään. Oppilaita tuetaan elinikäiseen oppimiseen sekä yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden arvostamiseen.

Taiteidenvälisyys. Toiminta laajentaa oppilaan taidekäsitystä sekä kannustaa yhteistyöhön muiden taiteenlajien kanssa.

Oppimisympäristö

Oppilaitos toimii Nurmijärven kunnassa. Toiminnan keskuspaikka on Klaukkala. Opetusta tarjotaan resurssien mukaan myös kunnan muissa taajamissa. Tanssinopetuksessa käytettävät tilat ovat asianmukaiset, siistit ja turvalliset. Opettajilla on käytössään opetukseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit.

Oppimisympäristö tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, innostaa oppimiseen sekä antaa virikkeitä ja onnistumisen kokemuksia. Tunneilla vallitsee myönteinen, rohkaiseva ja avoin ilmapiiri, josta ovat vastuussa kaikki tunnille osallistuvat. Turvallinen oppimisympäristö kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Yhteistyö huoltajien, kunnan, ympäröivän kulttuurielämän sekä muiden taideoppilaitosten kanssa on tärkeä osa Nurmijärven tanssiopiston toimintaa.

Sähköisten oppimisympäristöjen avulla pyritään kehittämään ja monipuolistamaan oppimisympäristöjä. Sähköiset oppimisympäristöt tarjoavat oppimateriaaleja ja palveluja, joita pystytään hyödyntämään opiskelussa. Sähköiset oppimisympäristöt ovat kehittelyvaiheessa ja niitä luodaan resurssien mukaan.

3. Työtavat – Toimintakulttuuri

Opistossa arvostetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä. Aidon kohtaamisen sekä välittävän ja kunnioittavan vuorovaikutuksen avulla tuetaan oppimista ja luodaan hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen, erilaisuuden hyväksymiseen, itseilmaisuun, osallisuuteen sekä arvostamaan toisten mielipiteitä. Kohtelias, huomaavainen käytös ja siivo puhetapa edesauttavat kaikkien viihtymistä tanssiopiston tiloissa ja toiminnoissa. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

Opettaja tukee oppilaan oppimista ottamalla huomioon yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisen kautta. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omaa oppimistaan ja häntä kannustetaan vaikuttamaan siihen. Tarvittaessa hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus on tilanteesta riippuen ryhmä- tai yksilöopetusta.

Nurmijärven tanssiopistossa tavoitteena on jatkuva pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittäminen, jossa olennaista on opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta noudatetaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

4. Opetuksen tarjonta, opetusjärjestelyt, oppilaaksi ottaminen ja tuetut oppilaspaikat

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja heidät jaetaan iän ja taitotason mukaisiin opetusryhmiin. Opetustuntien pituus (30 – 90 minuuttia) määräytyy oppilaiden iän ja oppiaineen vaatimusten mukaisesti. Opistossa jo opiskelevilla on etusija seuraavan lukuvuoden oppilaspaikkoihin kulloinkin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Oppilailla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Nurmijärven tanssiopistossa varhaisiän opinnoista aina aikuisiän opintoihin saakka. Muualla tanssinopetusta saaneet oppilaat pyritään sijoittamaan tasonsa mukaisiin ryhmiin, mikäli niissä on tilaa.

Tanssiopiston lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Nurmijärven tanssiopisto pyrkii noudattamaan kunnan koulujen lukuvuosirytmiä. Syysloma ja talviloma ovat samalla viikolla kuin Nurmijärven peruskouluissa. Opetusta ei anneta arkipyhinä. Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa. Lisäksi opetusta voidaan antaa kesä- ja tiiviskursseilla sekä oppituntien ulkopuolella ylimääräisissä harjoituksissa.

Tuettujen oppilaspaikkojen määrän päättää vuosittain tanssiopiston hallitus. Tuetut oppilaspaikat tulevat hakuun lukuvuoden alussa. Myös erityisryhmille voidaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa järjestää opetusta.

5. Yhteistyö

5.1. Yhteistyö huoltajien kanssa

Opiston ja kodin välisenä yhdyssiteenä toimivat mm. tiedotteet, avoimien ovien tunnit, vanhempien vartit sekä keskustelut vanhempien kanssa. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa tunneilta. Vanhempien kiinnostus lapsensa tanssiopintoihin vahvistaa oppilaan sitoutumista harrastukseen ja tukee hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. Vanhempia kannustetaan osallistumaan näytöksiin ja muihin tanssiopiston tapahtumiin ja he ovat tervetulleita osallistumaan tanssiopiston kannatusyhdistyksen toimintaan.

 

5.2. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Tanssiopisto tekee opetus- ja produktioyhteistyötä Nurmijärven musiikkiopiston ja Nurmijärven Opiston sekä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteistyö Nurmijärven peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden kanssa on tärkeä osa opiston toimintaa. Kuntaan ja valtioon pidetään yllä aktiivisesti hyviä suhteita ja tanssiopisto tiedottaa näille tahoille säännöllisesti toiminnastaan ja tarpeistaan. Opisto on Suomen tanssioppilaitosten liiton jäsen. Henkilökunta osallistuu eri tahojen järjestämään koulutukseen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Keski-Uudenmaan tanssioppilaitokset tekevät alueyhteistyötä tarpeiden ja resurssien mukaan.

 

5.3. Nurmijärven tanssiopiston ja Nurmijärven musiikkiopiston yhteistyö

Tanssin ja musiikin opetuksen yhteistyöllä on vahvat perinteet Nurmijärvellä alkaen 1990-luvulta. Perinteitä halutaan jatkaa myös uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan. Erikokoiset tuotannot ovat osa molempien opistojen pedagogiikkaa.

6. Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottamien ja niihin osallistuminen

Nurmijärven tanssiopisto tuottaa vuosittain erilaisia tanssiesityksiä ja -tapahtumia. Osa esityksistä toteutetaan omin voimin ja osa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus esiintyä vähintään kerran vuodessa. Opiston nuorempien kohdalla katsotaan vuosittain, mikä ikätaso esiintyy oppilasnäytöksissä Monikossa (pääsääntöisesti kaikki yli neljävuotiaat esiintyvät oppilasnäytöksissä). Esityksiä suunniteltaessa pyritään huomioimaan eri tanssilajien harrastajat ja erilaiset yleisöt. Osallistumme myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

7. Kansainvälisen toiminta

Alan kansainvälistä kehitystä seurataan ja yhteistyötä sekä kontakteja pyritään jatkuvasti kehittämään. Tanssiopistolla on edustus DaCi ry:n (Dance and The Child International) Suomen hallituksessa. Tanssiopiston oppilaat osallistuvat kansainvälisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan kansainvälistä osaamista kehitetään kursseilla, koulutustilaisuuksissa ja tanssialan tapahtumissa resurssien mukaan.

8. Opinnoissa siirtyminen ja opintojen hyväksiluku

Siirtyminen laajasta oppimäärästä yleiseen oppimäärän tai päinvastoin on mahdollista. Nämä tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Oppilaan esittäessä hyväksyttävän todistuksen muualla suoritetuista taiteen perusopetuksen opinnoista, voidaan ne soveltuvin osin lukea hyväksi tanssin laajaa oppimäärää suoritettaessa. Rehtorin luvalla voidaan laajan oppimäärän opetukseen kesken perus- tai syventävien opintojen ottaa sellainen oppilas, joka osoittaa lahjakkuutta tai erityistä motivaatiota, vaikka oppilaalla ei olisi aiempia tanssiopintoja.

Muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa (esim. musiikki, kuvataide) suoritettuja hyväksyttäviä opintoja voi myös hyväksilukea korvaavana suorituksena osaksi tanssin laajan oppimäärän suorituksia. Tanssiopistossa suoritettuja opintoja voi vastaavasti hyväksilukea osaksi taiteen perusopetusoppilaitoksen suorituksia. Suorituksia voi käyttää kartuttamaan vain yhden oppilaitoksen opintokokonaisuuksia. Esim. jos tanssioppilas haluaa tanssin opintokokonaisuuksia merkittävän musiikin todistukseen, hän ei voi käyttää samaa suoritusta tanssin puolella.

9. Opintojen yleiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja saada opinnoista todistus, sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua halutessaan tanssin ammattiopintoihin.

Opetuksen tavoitteena on myös antaa oppilaalle monipuolinen näkemys tanssista, taiteidenvälisyydestä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja muodostaa laaja-alaisen käsityksen tanssin muodoista ja tehtävistä. Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja taitoja hänen omista lähtökohdistaan. Opintojen myötä oppilas oppii yhä paremmin huolehtimaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan ja toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

10. Opintojen laajuus ja rakenne

10.1. Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia.

Yksi oppitunti on 45 min.

Nurmijärven tanssiopistossa laajan opintolinjan opinnot voi aikaisintaan aloittaa 7 -vuotiaana. Opinnot koostuvat perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista.

* perusopinnot 800 tuntia

(sisältää mahdollisia hyväksilukuja varhaiskasvatuksen tunneista)

* syventävät opinnot 500 tuntia

 

10.2. Opintojen rakenne

* Opinnot koostuvat TANSSI 1 ja TANSSI 2 -rakenteen mukaan.

* Laajan oppimäärän perustana ovat nykytanssi ja/tai balettiopinnot eli TANSSI 1.

Nykytanssi ja/tai baletti ovat osa opintoja koko laajan oppimäärän ajan. Oppilas voi vaihtaa TANSSI 1 lajia opintojen aikana.

* Lisäksi voi valita tunteja TANSSI 2 -lajikokonaisuudesta, johon kuuluvat kaikki muut opiston tarjoamat tyylit.

 

10.3. Perusopinnot

Perusopinnot koostuvat pääsääntöisesti tanssiopinnoista. Oppilas valitsee oman tuntikokonaisuutensa opiston tarjonnasta edellä mainitun rakenteen mukaan. Opintojen aikana oppilas harjoittelee valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja opintojen tavoitteiden mukaisesti.

Laskennallinen laajuus 800 tuntia

 

10.4. Syventävät opinnot

Syventäviin opintoihin kuuluu:

* aloituskurssi/infotilaisuus: ohjaus syventäviin opintoihin, yhteistyö muiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa.

* omat treenitunnit

* mahdolliset tiiviskurssit: mm. teosanalyysi, tanssihistoria, tanssijan hyvinvointi ja koreografia.

* teospassi: tanssiesitysten seuraaminen ja analysointi

* mahdollisuus osallistua Omat jutut-koreografiailtaan (+prosessipäiväkirja)

* mahdollisuus taiteiden väliseen yhteistyöhön: esimerkiksi yhteinen lopputyö (tanssin ja musiikin opiskelija/t), tanssin ja musiikin yhteiset valinnaiskurssit (yhteistyössä Nurmijärven tanssiopisto ja Nurmijärven musiikkiopisto)

* lopputyö

 

Laskennallinen laajuus 500 tuntia koostuu esimerkiksi näin:

* aloituskurssi 2 tuntia

2 x 45 min.

* omat treenitunnit 3-9tuntia/vko: yhteensä 400 tuntia

* tiiviskurssit 18 tuntia

* Omat jutut 15 tuntia

* tanssiesitysten seuraamiset + analysointi 15 tuntia (teospassi)

* taiteidenvälisyys 10 tuntia

* lopputyö 40 tuntia

Yhteensä 500 tuntia

 

Tanssituntisuoritusten laskentakaava: minuutit yhteen (viikon oppituntiminuutit) x 35 (opetusviikkoa) jaettuna 45 (45 = on laskennallinen tunnin pituus).

Esimerkiksi, jos oppilaalla on 3 x 60 minuutin tanssituntia viikossa, lasketaan vuoden suoritus seuraavasti: 3 x 60 x 35 / 45 = 140 tuntia. Yhdessä vuodessa oppilas suorittaa 140 tuntia opintoja.

 

10.5. Esimerkki opintojen rakenteesta

 

Tuntimäärät:

Perusopinnot

• perusopinnot 1 (8-9v): yksi oppitunti viikossa, suositellaan kahta.

• perusopinnot 2 (10v-): vähintään kaksi oppituntia/vko, suositellaan lisätuntia.

• keskitaso + jatkotaso: vähintään 2 oppituntia/vko, suositellaan 2 lisätuntia.

Syventävät opinnot

• keskitaso + jatkotaso: vähintään 3 oppituntia/vko.

• edistyneet: vähintään 3 oppituntia/vko (maksimissaan oppilaalla voi olla 9 viikkotuntia)

11. Opintojen kuvaus

11.1. Varhaisiän opinnot

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehotuntemuksen kehittäminen. Opinnoissa luodaan pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten. Leikinomaisen ja luovan toiminnan avulla lapsen itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Varhaisiän tanssiopinnoissa korostuu kokemuksellinen oppiminen. Kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen omassa ryhmässään, vanhempien varteissa, avoimissa ovissa sekä erilaisissa esiintymistiloissa ja -tilanteissa. Nurmijärven tanssiopistossa varhaisiän tanssikasvatuksen tunteja ovat lastentanssitunnit.

11.2. Perusopinnot

Perusopintojen aikana oppilas oppii ymmärtämään pitkäjänteisen harjoittelun merkityksen sekä perehtyy tanssin perusliikemateriaaliin ja sanastoon. Opintojen aikana oppilas harjoittelee valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja. Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoonsa sekä pohjustaa tanssintuntemustaan mm. tutustumalla tanssiteoksiin ja esitystoimintaan. Oppilas totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä tanssitunneilla että esiintymistilanteissa ja harjoittelee kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä.

11.3. Syventävät opinnot

Syventävien opintojen tarkoituksena on laajentaa oppilaan tanssikäsitystä ja syventää tanssillista osaamista. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön. Oppilas valitsee opintojensa lajikokonaisuuden opiston tarjonnasta. Oppilas kehittää taiteellista ajatteluaan ja ymmärrystään taidon, sisällön ja ilmaisun välisestä 10 yhteydestä syventävien opintojen aikana. Oppilas oppii tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisesti harjoittelussa. Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa käsitystään taidetanssin merkityksestä ja tämän hetken virtauksista sekä historiasta. Syventävien opintojen lopputyöprosessin aikana oppilas oppii tiedostamaan harjoittelun merkityksen esitystä valmistettaessa, ymmärtämään taiteiden välisen yhteistyön arvon, arvostamaan omaa ja muiden työtä sekä havaitsemaan näiden oppimista avartavan vaikutuksen.

11.4. Aikuisten opinnot

Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määriteltyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetusta järjestettäessä otetaan kuitenkin huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitoon ja parantamiseen, ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen ja uusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona. Halutessaan aikuisoppilas voi suorittaa laajan oppimäärän.

12. Tavoitteet

12.1. Varhaiskasvatus

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

• saa myönteisiä kokemuksia tanssista ja liikkumisesta

• oppii suhtautumaan omaan kehoonsa myönteisesti

• ymmärtää, että jokaisen keho on yksilöllinen

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että oppilas

• oppii toimimaan ryhmässä

• oppii toimimaan yksilö-, pari- ja ryhmätehtävissä

• oppii kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan toimintaympäristöään

• saa tilaisuuksia tutustua erilaisiin tanssin muotoihin ja lajeihin sekä niiden kulttuuriseen taustaan

Lajiosaaminen / Taito ja taide

Tavoitteena on, että oppilas

• oppii hahmottamaan omaa kehoa ja sen liikemahdollisuuksia

• oppii fyysis-motorisia taitoja

• oppii tanssin liikesanastoa

• oppii liikkumaan musiikin tahdissa

• oppii kuuntelemaan musiikkia ja tunnistamaan perusrytmin

• oppii ilmaisemaan itseään tanssin keinoin

• tutustuu tanssin tapakulttuuriin

• tutustuu luovaan työskentelyyn, improvisaatioon ja oman liikkeen tuottamiseen

• saa kokemuksia eri taidelajeista osana tanssia: musiikki, kuvataide, sanataide, sirkus

Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

• saa kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista: pienet tuntiesiintymiset, tanssiopiston näytökset ja muut mahdolliset tapahtumat

• harjaantuu toimimaan esiintymistilanteissa

• rohkaistuu ilmaisemaan itseään tanssin keinoin yleisön edessä

Oppimisen alueet: - tanssi - sosiaaliset taidot - fyysis-motorinen kehitys - perusliikuntataidot ja kehontuntemus - ilmaisu - musiikki - taiteidenvälisyys

 

12.2. Perusopinnot

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

• kokee tanssin iloa

• suhtautuu myönteisesti omaan kehoonsa ja sen haastamiseen

• oppii pitämään huolta kehostaan ja noudattamaan terveellistä elämäntapaa

• oppii arvioimaan kehon palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen

• oppii asettamaan realistisia tavoitteita sekä arvioimaan itseään tanssin eri osa-alueilla

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että oppilas

• kunnioittaa omaa ja muiden kehollista ilmaisua ja tanssia

• osaa toimia ryhmässä ja osallistua ryhmälähtöiseen luovaan, taiteelliseen prosessiin

• harjaantuu vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta

• osaa sanallistaa ja jakaa kokemuksiaan tanssista ja taiteesta

• avartaa tanssikäsitystään tutustumalla tanssitaiteen kulttuurisiin elementteihin ja ilmiöihin

• ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin

Lajiosaaminen / Taito ja taide

Tavoitteena on, että oppilas

• ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen tanssitaidon kehittämisessä

• harjoittelee valitsemaansa tanssilajiin tai -lajeihin liittyvää kehollista artikulaatiota, motorisia taitoja ja ilmaisullisia laatuja sekä musiikin tuntemusta ja tulkintaa

• käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan tanssissa

• harjaantuu liike- ja tanssi-improvisaatioon liittyvissä taidoissa oppii lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria

Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

• harjaantuu toimimaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja -ympäristöissä

• ottaa vastuun omasta osuudestaan esityskokonaisuudessa

• osaa valmistautua esiintymistilanteisiin

• harjaantuu kokonaisvaltaiseen ilmaisuun

• saa tilaisuuksia ja ohjausta oman taiteellisen prosessin toteuttamiseen ja esiintymiseen

 

12.3. Syventävät opinnot

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

• tunnistaa tanssin vaikutuksia omalle hyvinvoinnilleen

• osaa rytmittää lepoa ja harjoittelua sekä edistää palautumista

• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan sekä osaa käyttää kehoaan optimaalisesti

• osaa itse hakea tietoa hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapaan liittyvistä asioista

• ymmärtää keho-mieliyhteyden tärkeyden ja osaa työskennellä sen kanssa

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että oppilas

• kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä ja kehollisen kokemuksen ainutlaatuisuutta

• osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmälähtöiseen luovaan prosessiin

• osaa sanallistaa tanssiteosten ja taiteen tuottamia kokemuksia ja omia tulkintojaan niistä

• kehittää kokonaisvaltaista tietoisuutta ryhmän toiminnasta ja jäsenyydestä • oppii tekemään vertaisarviointia sekä itsearviointia rakentavasti

Lajiosaaminen / Taito ja taide

Tavoitteena on, että oppilas

• syventää valitsemansa tanssilajiin liittyvää kehollista artikulaatiota, motorisia taitoja ja ilmaisua sekä tulkintaa

• kehittää kehotietoisuutta, kehonhallintaa ja kehollista olemisen tapaa

• syventää tanssi-improvisaatioon liittyviä taitojaan

• uskaltaa poistua omalta mukavuusalueelta

• osaa asettaa itselle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita

• hakeutuu taide-elämysten pariin sekä tutustuu erilaisiin tanssiteoksiin

• ymmärtää tanssin olemusta ja suhdetta muihin taiteisiin ja yhteiskuntaan

Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

• osaa suhtautua esiintymiseen ei-suorittavana, vaan hetkessä tapahtuvana kokemuksena

• osaa valmistautua itsenäisesti esiintymistilanteisiin

• ottaa vastuuta erilaisissa esiintymistilanteissa ja -ympäristöissä

• sovittaa ilmaisunsa teoksen tyyliin ja sisäiseen maailmaan

• harjoittelee komposition ja koreografian suunnittelua ja toteuttamista

• saa kokemuksia ja tietoa muun muassa äänen ja visuaalisuuden merkityksestä tanssiteoksen osatekijöinä

13. Lopputyö

Syventävien opintojen lopputyö on taiteellinen prosessi, joka tähtää valmiiseen teokseen. Prosessiin kuuluvat yllä mainitut osa-alueet ja se on kurssimuotoinen. Prosessi käynnistyy tiiviskurssina ohjaavien opettajien johdolla heti syventävien opintojen alussa ja taiteellisen teoksen valmistaminen sijoittuu pääasiallisesti syventävien opintojen viimeiselle vuodelle. Lopputyö voi olla soolo- tai ryhmäteos (live-esityksenä tai tallenneversiona). Oppilas voi suorittaa lopputyönsä tanssijana tai koreografina. Työn arvioi raati (2-3 henkilöä), jonka jäseninä toimii tanssialan ammattilaisia. Lopputyöstä saa kirjallisen sekä suullisen palautteen. Lopputyössä oppilas tuo esille syventävien opintojen aikana muodostunutta tanssikäsitystään.

14. Oppilasarviointi ja arvioinnin tehtävä

Arviointi on jatkuvaa ja luonteeltaan kannustavaa ja oppimista edistävää. Oppilasarviointi on jatkuva vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Arviointi on oleellinen osa jokapäiväistä oppimisprosessia ja opettamista. Oppilaan kyky arvioida omaa kehitystään kasvaa sanallisen ja fyysisen palautteen avulla. Perusopintojen päättötodistuksessa annetaan kirjallinen palaute ja syventävien opintojen lopussa sekä kirjallinen että suullinen palaute.

* Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilasta erityisesti vuorovaikutustaitojen sekä tanssi- ja ilmaisutaitojen kehittämisessä.

* Lisäksi arviointi tuottaa opettajalle tietoa siitä, miten opetusta tulisi jatkossa suunnata.

* Kaikki arviointi ja palaute annetaan myönteisessä, tulevaisuuteen suuntaavassa ja opiskelua motivoivassa hengessä.

Arvioinnin kohteet

* hyvinvointi ja kehollisuus

* vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

* lajiosaaminen / Taito ja taide

* esiintyminen

Arvioinnin menetelminä käytetään mm.

* tunneilla annettavaa palautetta

* oppilaan itsearviointia

* vertaisarviointia

* mahdollisia kehittämis- ja palautekeskusteluja

* arviointitilaisuuksia ja oppilaskatselmuksia

* sähköistä oppilasarviointia

* esitysarviointia

15. Todistus

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän perusopintojen todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.

Tanssin perusopintojen päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

•koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi: Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry, oppilaitos: Nurmijärven tanssiopisto

• opinnot, joista päättötodistus annetaan

• oppilaan nimi ja henkilötunnus

• opiskeluaika

• sanallinen arvio

• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 19.10.2000

• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (laki taiteen perusopetuksesta 633/1998)

• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (koulutus perustuu Opetushallituksen määräykseen OPH-2068-2017)

• maininta, että tanssin laaja oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot

 

Syventävien opintojen päättötodistus eli tanssin laajan oppimäärän päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimen kuten edellä

•opinnot, joista päättötodistus annetaan

• oppilaan nimi ja henkilötunnus

• opiskeluaika

• oppilaan päättösuoritus, kokonaisarvosana, erillinen arvosana lopputyöstä, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta

• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämislupa, päiväys ja luvan numero (19.10.2000, luvan numero 254 / 430 / 2000)

• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (kuten edellä)

• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti (v. 2017)

• maininta, että tanssin laaja oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot

powered by eMedia